Menu

1. Általános rendelkezések

A Carlsberg Hungary Kft. (a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által 13-09-099612 cégjegyzékszámon nyilvántartásba véve; székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 3.; adószám: 13136859-2-13; telefon: +36-23-888-500; fax: +36-23-888-501; e-mail cím: [email protected]; képviseli: Lars Mikkelsen kereskedelmi igazgató és Molnár Gyula kontroller; továbbiakban: „Carlsberg Hungary”) tiszteletben tartja a honlapot látogatók, valamint az interaktív hirdetésekre válaszoló személyek adatvédelemhez való jogát. A jelen adatvédelmi nyilatkozat kiterjed a Carlsberg Hungary által gyűjtött adatokra és arra, hogy a Carlsberg Hungary hogyan kezeli és használja ezen adatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat arról is tájékoztatja Önt, mi a teendője, ha nem járul hozzá személyes adatai gyűjtéséhez, kezeléséhez vagy megosztásához (továbbításához) a honlap látogatása vagy a hirdetésekre történő válaszadás során. Az Ön személyes adatait az Ön hozzájáruló nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően kezeljük, ugyanakkor a jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikor indokolási és kártérítési kötelezettség nélkül módosítható, ezért kérjük, időszakonként ismételje meg ezen oldal látogatását annak biztosítása érdekében, hogy tisztában legyen a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmával és ennek ismeretében adja meg vagy vonja vissza hozzájárulását az adatkezeléshez.

2. Személyes adatok

A Carlsberg Hungary az Ön hozzájáruló nyilatkozatban foglalt személyes adatait (így különösen: az Ön neve, címe, telefonszáma vagy e-mail címe) kizárólag akkor kezeli, ha Ön azokat előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás alapján, önkéntesen a Carlsberg Hungary rendelkezésre bocsátotta. Adatainak megadása tehát önkéntes. Személyes adatot gyűjthetünk Öntől például (de nem kizárólag) akkor, ha Ön vásárol, részt vesz egy versenyen vagy sorsoláson, kitölt egy kérdőívet, felmérésben vesz részt vagy másképp kapcsolatba kerül a Carlsberg Hungary-vel, és ennek során Ön kifejezetten hozzájárul az Ön által megadott adatainak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez. Ha Ön a kért személyes adatokat a Carlsberg Hungary részére megadja, ezzel hozzájárul a megadott adatoknak az Ön által elfogadott hozzájáruló nyilatkozatban foglalt célokra történő kezeléséhez, így különösen az Ön azonosítása és statisztikai adatfeldolgozás, az Önnel való kapcsolattartás, - illetve az Ön kifejezett hozzájárulása esetén – akciók és promóciók kivitelezése illetve piackutatás céljából történő kezeléséhez, és az Ön hozzájárulása esetén a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírt továbbításához. Csak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célból feltétlenül szükséges személyes adatainak önkéntes megadását, és az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulását kérjük. Személyes adatait kizárólag az Ön által elfogadott hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt célhoz szükséges mértékig és időtartamig, illetve az Ön esetleges tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig kezeljük. A Carlsberg Hungary az adatokat kizárólag az Ön által elfogadott hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt közreműködőknek, a közreműködéshez szükséges mértékben, csak az Európai Gazdasági Térségen belül továbbítja. Amennyiben Ön hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, abban az esetben a Carlsberg Hungary érdeklődhet Önnél arról, hogy kíván-e kapni tájékoztatásokat tőlünk a jövőben, így például hírlevelet, e-mailt vagy más tájékoztatást. Ön választása szerint kérheti vagy megtilthatja az ilyen tájékoztatások küldését, illetve bármikor visszavonhatja az ilyen tájékoztatások küldéséhez adott hozzájárulását. Amennyiben már rendelkezésünkre bocsátott személyes adatot, és azt kívánja, hogy azokat a továbbiakban ne kezeljük, és töröljük nyilvántartásainkból, kérjük, kattintson ide, vagy írjon emailt a [email protected] címre, illetve leiratkozási szándékát postai úton is jelezheti a 2040 Budaörs, Neumann János utca 3. címen. Amennyiben Ön ehhez a hozzájáruló nyilatkozatában kifejezetten hozzájárult, az Ön által a Carlsberg márka honlapján közölt adatot jogosultak vagyunk megosztani a Carlsberg cégcsoport más tagjaival az Ön hozzájáruló nyilatkozatában meghatározott célokra. A Carlsberg Hungary jogosult személyes adatokat nyilvánosságra hozni, amennyiben a nyilvánosságra hozatalt jogszabály írja elő. Személyes adatai megadásával Ön ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatait hatóságoknak vagy más szervezeteknek jogszabályban meghatározott esetekben és célokra továbbítsuk. Amennyiben az Ön személyes adatait a fentiektől eltérő, az Ön hozzájáruló nyilatkozatában nem szereplő harmadik személlyel osztanánk meg, azt megelőzően ehhez az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük, és biztosítjuk személyes adatainak a nyilvántartásainkból való törlésének lehetőségét is. Amennyiben Ön valamely termékünkhöz kapcsolódó negatív tapasztalatról értesített bennünket, akkor Ön azzal kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatainak azon körét kezeljük, amely ahhoz szükséges, hogy az Ön által kezdeményezett eljárás során a termékeinkre vonatkozó reakciók gyűjtésére és rögzítésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tegyünk. Ezen kötelezettségek teljesítése érdekében felhasználhatjuk a személyes adatát arra, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel.

3. Kiskorúak védelme

A Carlsberg Hungary nem gyűjti és nem kezeli 18 éven aluli személyek (kiskorúak) személyes adatait (név, lakcím, telefonszám vagy e-mail cím) . A honlap látogatása 18 éven aluliak számára tilos, tekintettel arra, hogy alkoholos terméket tartalmaz.

4. Kapcsolt honlapok

A www.somersbycider.com honlap tartalmazhat más honlapokra utaló linket, amelyek tekintetében a Carlsberg Hungary nem rendelkezik ellenőrzési jogosultsággal. Ez utóbbi honlapok adatvédelmi politikája eltérhet a jelen honlapétól. Ezért kérjük, tanulmányozza át a Carlsberg Hungary honlapján lévő linkről elérhető, illetve a honlap keretei között megjelenített más honlapok adatvédelmi nyilatkozatait. A Carlsberg Hungary nem felelős az ilyen adatvédelmi politikákért vagy gyakorlatokért.

5. Egyéb, személyhez nem köthető adatok automatikus gyűjtése

Bizonyos esetekben egyéb, meghatározott személlyel nem összefüggésbe hozható adatok gyűjtésére is sor kerülhet. Ilyen adat például az Ön által használt böngésző, vagy az operációs rendszer típusa, annak a honlapnak a domain neve, ahonnan Ön a mi honlapunkra vagy hirdetésünkre kattintott. Ezeket az adatokat a vevőink igényeinek jobb megértése és így szolgáltatásaink és honlapunk hatékonyságának növelése céljából gyűjtjük. A felhasználó által az elektronikus hírközlő végberendezésén tárolt adatokhoz a Carlsberg Hungary csak az Ön előzetes, világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatáson alapuló, előzetes beleegyezése alapján rendelkezik hozzáféréssel.

6. A számítógép merevlemezén automatikusan elhelyezhető információ

Amennyiben Ön megtekinti valamely honlapunkat vagy hirdetésünket, és előzetes, az adatkezelés céljára is kiterjedő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul ehhez, abban az esetben bizonyos adatok kerülhetnek tárolásra az Ön számítógépén. Ilyen információ lehet például a "cookie" vagy egy ahhoz hasonló fájl, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az Ön érdeklődésének és preferenciáinak megfelelően testre szabjuk honlapunkat vagy hirdetésünket. A legtöbb böngészővel lehetősége nyílik arra, hogy a cookie-kat törölje a számítógépéről, megakadályozza azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt a cookie tárolásra kerül az Ön gépén. Kérjük, szíveskedjék böngészője használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhatja Önt honlapunk teljeskörű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítását ahhoz, hogy a Carlsberg Hungary valamely honlapján lévő valamely információhoz hozzáférhessen.

7. A személyes adatok védelme

A Carlsberg Hungary biztonságosan kezeli az adatokat és ennek érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz. A Carlsberg Hungary a technika állása szerint elvárható módon védi az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Amennyiben Ön személyes adatot bocsátott rendelkezésre, azt olyan szervereken tároljuk, amelyek jogosulatlan hozzáféréstől vagy behatolástól való védelme érdekében a Carlsberg Hungary minden ésszerű, az adott helyzetben elvárható intézkedést megtett. A Carlsberg Hungary nem felel azért, ha hackerek jogellenes eszközök igénybevételével jogosulatlanul hozzáférnek az adatokhoz.

8. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben Ön személyes adatot bocsátott rendelkezésre a www.somersbycider.com weblapon keresztül, és ezen személyes adatok nyilvántartásainkból való törlését kívánja, kérjük, a következő címre írjon levelet: Carlsberg Hungary Kft. cím: 2040 Budaörs, Neumann János utca 3., illetve ezirányú szándékát az alábbi email címen is jelezheti: [email protected]

9. Jogorvoslat

Személyes adataival kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg: (i) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, (ii) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, zárolását, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 21. §-ában meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, (iii) követelheti az adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott (iv) amennyiben az adatainak jogellenes kezelése vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegése személyiségi jogsértést is megvalósít, úgy sérelemdíjat is követelhet, kivéve, ha a sérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy amennyiben a jogsértés az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Amennyiben úgy véli, a Carlsberg Hungary megsértette a jelen adatvédelmi nyilatkozatban, illetve az Infotv.-ben foglaltakat, akkor ez utóbbi törvény 22. §-a alapján bírósághoz fordulhat. Amennyiben bármilyen kérdése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatosan, kérdését az alábbi elérhetőségeken várjuk: [email protected], 2040 Budaörs, Neumann János utca 3. küldheti el.