Menü

A Tuborg Facebook és Instagram rajongói oldalán szervezett játékok általános részvételi, játékszabályzata

  1. A Játékok szervezője

A Tuborg Facebook és Instagram rajongói oldalon (a továbbiakban: Rajongói oldal) szervezett nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője a Carlsberg Hungary Kft. (székhely: 2040, Budaörs, Neumann János u. 3.) (a továbbiakban: Szervező).

A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott az Oditech-Stúdió Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 12.) bonyolítja le (a továbbiakban: Lebonyolító), látja el.

  1. Részvételi feltételek

2.1. Szervező az egyes Játékokat a Rajongói oldalon meghirdetett posztokban (a továbbiakban: Poszt) teszi közzé. Szervező az adott Játék időtartamáról, a Pályázatok beérkezésének határidejéről, a sorsolás(ok) időpontjáról, a nyereményekről, a nyeremények átvételének módjáról, idejéről, a nyertes Játékosok számáról és a Játék konkrét feltételeiről mindig az adott Posztban tájékoztatja a Rajongói oldal tagjait. Szervező alapvetően három típusú Játékot hirdet meg az általa meghatározott időközönként a Rajongói oldalon, így a részvétel alapvetően az alábbi feltételek valamelyikéhez (vagy együttesen mindegyikhez) kötött:

  • adott Poszt ”Tetszik” (like) vagy egyéb gomb (Pl: Vicces, Dühös stb.) nyomása, vagy más emotikonnal történő megjelölése a Rajongói oldalon;
  • hozzászólás az adott Poszthoz a Rajongói oldalon;
  • a Rajongói oldalra Poszt feltöltése a Szervező által meghatározott témában és formátumban (kép, szöveg, link)

Az adott Posztban Szervező további részvételi feltételeket is meghatározhat.

2.2. A Játékokra irányadó és kötelezően alkalmazandó a Rajongói oldalon közzétett, a Rajongói oldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek is, így különösen, de nem kizárólag a felhasználói tartalmakra vonatkozó általános tilalmak és előírások.

2.3. A Játékokban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook/Instagram profillal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik a 2.9 pontban meghatározott személyi körbe, (a továbbiakban: Játékos) továbbá, aki· a Szervező által közzétett Posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a rendelkezésre bocsátott személyes adatait (név, Facebook/Instagram ID; továbbá nyertesség esetén: kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím) az Adatkezelési Tájékoztatóban (6. sz. fejezet) rögzítettek szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat), illetve a  Facebook/Instagram által előírt irányelvekben írt valamennyi feltételt elfogadja. (a továbbiakban együtt: Pályázat).

2.4. Egy Játékos egy adott Játékban kizárólag egy db Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott Posztban ettől eltérően rendelkezik).

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook/Instagram profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook/Instagram profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook/Instagram profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

2.9. A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.10. Az adott Játékból vagy Játékokból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook/Instagram profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.11. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, közerkölcsöt, mások jogait vagy jogos érdekét (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.

2.12. Amennyiben a Pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a 2.11. pontban felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Játékból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A Játékosnak nem áll jogában a Szervező döntése ellen fellebbezni.

  1. Nyertesek meghatározása

3.1. Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül az adott Játéktól függően határozza meg, hogy ki vagy kik az adott Játék nyertese(i). A nyertesek kiválasztásának módja az adott Játék mechanizmusától függ.

3.1.1. Sorsolás esetén: a Lebonyolító a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással a Posztban meghatározott számú nyertes Pályázatot sorsol ki. A sorsolások helyszíne a Lebonyolító telephelye (1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 12.). A sorsolás eredményéről a Lebonyolító jegyzőkönyvet vesz fel. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás időpontját a Szervező az adott Játékra vonatkozó Posztban teszi közzé.

3.1.2. Zsűri esetén: a Lebonyolító által felállított egy tagú zsűri (a továbbiakban: Zsűri) dönt az általa meghatározott szubjektív szempontok alapján. A Zsűri döntése ellen a Játékos nem jogosult fellépni. A Zsűri végső döntésének időpontját a Szervező az adott Játékra vonatkozó Posztban teszi közzé.

3.2. . Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes Játékos az adott Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, a Szervező külön sorsoláson az adott Nyeremény vonatkozásában tartaléknyertes Pályázatot sorsol, illetve Zsűrizés esetén a Zsűri tartaléknyertes Pályázatot választ. A tartaléknyertesek a 4.3 és 4.4 pontban foglaltak szerint lehetnek jogosultak az adott Nyereményre. Amennyiben a jelen pontban meghatározott valamely okból a tartaléknyertes (vagy a soron következő tartaléknyertes) részére sem lehet átadni a Nyereményt, a Szervező újabb tartaléknyertest sorsol, illetve Zsűrizés esetén a Zsűri újabb tartaléknyertes Pályázatot választ. A tartaléknyertes sorsolására, illetve a tartaléknyertes pályázat kiválasztására a jelen Játékszabályzatban foglaltak megfelelően irányadóak.

  1. Nyeremények, nyertesek értesítése, nyeremények átadása

4.1. Szervező az adott Játék nyereményé(ei)t mindig a Játék meghirdetésével egyidejűleg az adott Posztban teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény). Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt– a Játékosok Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

4.2. A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.

4.3. Szervező a nyertes Játékosok nevét legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes Játékos meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül teszi közzé a Játékhoz kapcsolódó Poszt alatti kommentben a Rajongói oldalon, amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul. Amennyiben a Facebook/Instagram, illetve személyes beállítások együttesen lehetővé teszik, akkor a nyertes Játékosokat a kommentben a Szervező megjelöli („taggeli”) (a továbbiakban: Közzététel). A nyertes Játékos a Rajongói oldalnak küldött privát üzenetben köteles a Közzétételt követő 3 (három) munkanapon belül a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím) pontosan megadni, amely egyben a Nyeremény elfogadásának minősül. Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a 3.2. pontban foglaltak szerint a Nyereményre tartaléknyertest sorsol ki, illetve Zsűrizés esetén a Zsűri tartaléknyertes Pályázatot választ.

4.4. A Nyereményeket – az adott Játéktól és Nyereménytől függően – a Szervező futárszolgálattal/postai úton juttatja el az adott nyertes Játékosnak a Játékos által megadott magyarországi kézbesítési címre vagy a Játékos által megadott e-mail címre vagy a Játékos a Nyereményt személyes veheti át a Szervezővel előzetesen egyeztetett helyszínen és időpontban. A Nyeremény átadásának módjáról és feltételeiről a Szervező a privát üzenetben értesíti a nyertes Játékosokat. Futárszolgálattal/postai úton történő kézbesítés esetén a Szervező a Nyeremény kézbesítését az adott sorsolástól/nyertes meghatározásától számított 60 naptári napon belül kísérli meg. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Amennyiben a nyertes Játékos a sorsolástól vagy a Pályázat kiválasztásától számított 60 naptári napon belül nem veszi át a Nyereményt, a Szervező tartaléknyertes pályázatot sorsol vagy Zsűrizés esetén tartaléknyertes Pályázatot választ, és a tartaléknyertes Játékos lesz jogosult a Nyereményre a 3.2. pontban foglaltaknak megfelelően. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes vagy tartaléknyertes Játékos nem tesz eleget és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

4.5. Szervező kizárja az adott Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy a Közzétételt követően megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

  1. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

  1. Adatkezelési tájékoztató

6.1. A Játék során megadott adatok kezelője a szervező Carlsberg Hungary Kft. mint adatkezelő. Az Adatkezelő elérhetőségei: Carlsberg Hungary Kft., (Székhely: 2040, Budaörs, Neumann János u. 3. Email cím: [email protected])

6.2. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Játékos Játékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával, valamint a Nyeremények átadásával kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje.

6.3. Az adatkezelés jogalapja a Játékos kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulása. Azok, akik a Játékban részt vesznek, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a személyes adataikat kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítása során, valamint kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza.

6.4. Az adatkezelés során a Szervező az alábbi adatokat kezeli a Játékosról: teljes név, e-mail cím, Facebook ID, valamint Instagram ID, nyertesség esetén kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím.

6.5. Az adatkezelés időtartama az adott Játék az adott sorsolástól/nyertes Játékos meghatározásától számított 60 naptári nap. Nyertesség esetén a nyertes Játékosok adatai a Nyeremények átadását követő 5 évig megőrzésre kerülnek.

6.6. A Szervező a Játék lebonyolítása során adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok kapcsán bizonyos technikai műveleteket végez. A Játék során a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó hozzáfér a Játékos személyes adataihoz. A nyertes Játékos személyes adatai továbbításra kerülhetnek még a Játék lebonyolítása során esetlegesen igénybevett postai vagy futár szolgáltatóhoz is a Nyeremények kézbesítése céljából, amely szolgáltatók szintén adatfeldolgozónak minősülnek.

6.7. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az általános adatvédelmi rendelet (az ún. GDPR) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait.

6.8. A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

6.8.1. Hozzáférési jog

(A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról)

6.8.2. Helyesbítés illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga

(A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez)

6.8.3. Az adatainak hordozhatóságához való jog;

(Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.)

6.8.4. Hozzájárulás visszavonásának joga

A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét)

6.9. Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: Székhely: 2040, Budaörs, Neumann János u. 3. Email cím: [email protected].

6.10. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

6.10.1. közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül;

6.10.2. az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telefon: 06-1-391-1400 Email: [email protected]

6.10.3. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A Játékos jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelemdíjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlap nyújt tájékoztatást: www.birosagok.hu

6.11. A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül.

  1. Vegyes rendelkezések

7.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének/átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2. Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől vagy Lebonyolítótól nem követelheti.

7.3.Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com, www.instagram.com weboldalt, Rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook/Instagram profilok létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja az adott Játékból vagy Játékokból.

7.5. Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.6. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.7. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint (https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/) vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook Inc., valamint annak leány- és társasvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.  A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook/Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook/Instagram -hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook/Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

7.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a rajongói oldalon.

Budapest, 2023.03.29.

Carlsberg Hungary Kft.
Szervező